Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Cristo. 12Sapagka't ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Read full chapter 4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. 8Sapagka't noong panahon kayo'y kadiliman, datapuwa't ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon: magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan: Kung paanong nasasakop ni Cristo ang iglesya, gayundin naman, ang mga babae ay dapat pasakop nang lubusan sa kanilang asawa. upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ephesians 5:2 Walk in Love. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … 3 All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh [] and following its desires and thoughts. 16Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka't ang mga araw ay masasama. Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Gayundin naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. 5 1 Therefore be imitators of God, as beloved children, 2 and live in love, as Christ loved us * and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. 33Gayon man ay umibig naman ang bawa't isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa gaya ng sa kaniyang sarili; at ang babae ay gumalang sa kaniyang asawa. Though most of these mentions are simply illustrations, this may suggest that the Ephesian church had an abundance of young people and parents, an area Paul addresses in Ephesians 6:1. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito. at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag: Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. The standard for true love, wisdom, kindness, justice, and so on is the character of God Himself. 22Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. Ephesians has been called the Queen of the Epistles, the quintessence of Paulinism, the divinest composition of man and even the Waterloo of commentators. Ephesians 2:3-5 New International Version (NIV). Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim. 25Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya; 27Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay; kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Chapter 5. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. 15Mangagingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong; In 4:1, he says that we should walk in a manner worthy of the calling with which we have been called. Ephesians 1 New King James Version (NKJV) Greeting. 5 1 Follow God’s example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Huwag kayong maging hangal. 20Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Dios na ating Ama; If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. SEARCH. 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; . We had several important exhortations in the close of the foregoing chapter, and they are continued in this: particularly, I. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Cristo sa iglesya. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 4O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nangararapat: kundi kayo'y magpasalamat. Tagalog Bible: Ephesians. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Ephesians 2:10 What Does Ephesians 2:10 Mean? Full Sermon (180) Outlines (56) ... (Ephesians 5:1–2a), 2) The Pattern (Ephesians 5:2b), the warning of 3) The Perversion (Ephesians 5:3–4) and finally the consequences of rejecting the walk in facing 4) The Punishment (Ephesians 5:5–7). ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. As suggested in the previous lesson, the “theme” of Ephesians is “The Believer’s Riches In Christ” 2. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Cristo sa iglesya. In 2:2, he mentions how we used to walk in our sins. We have here an exhortation to mutual love and charity (v. 1, v. 2). Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. The elevated themes of Ephesians make it highly praised and prized by commentators. Composition. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. The Christian Household. Ephesians 5:1-2 New International Version (NIV). 1 Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. 3Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal; 14Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. 11At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain; Explore a Book Book Summaries 21 Be subject to one another out of reverence for Christ.. 22 Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord. Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. Huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya. Ephesians 5:1–2. Walk as Children of Light. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. i. kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal; buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. 2 Mamuhay # Exo. Ginawa niya ito upang ang iglesya ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesya na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. 17Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. The Greek word μυστήριον or mystery in Ephesians 1:9, 3:3, 3:9, and 5:32 in the Greek New Testament is translated into "sacramentum" in the Latin Vulgate Bible, from which we … 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . In 2:10, he says that we are now to walk in the good deeds which God prepared beforehand for us. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. This is the fifth time that Paul has used the word “walk” in Ephesians. 23Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. 10Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon; Ephesians 5:18 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 5:18, NIV: "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery.Instead, be filled with the Spirit," Ephesians 5:18, ESV: "And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit," Ephesians 5:18, KJV: "And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;" -- This Bible is now Public Domain. 31Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili; mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Ephesians 5 [[[[[EPH 5:1 Be ye therefore followers of God, as dear children; EPH 5:2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Cristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay, o sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Ephesians 5:1-33. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoon. 3 But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints; 4 Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks. He shows us how to discover this through: 1) Understanding (Ephesians 5:15), 2) Occasion (Ephesians 5:16), 3) Action (Ephesians 5:17). 5 Be ye therefore followers of God, as dear children; 2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 29:18; Awit 40:6. kayong puno ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. In Ephesians 5:15-17, God shows us through the Apostle Paul shows us how to use biblical wisdom to discover the will of God. — Ephesians 5:1–2. Scripture: Ephesians 5:15 … English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 5 For … Peace be with you! 5Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng Dios. (translation: Tagalog… 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa … Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. 5 1 Follow God's example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.. 3 But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people. kayong puno ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. 9(Sapagka't ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan), Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, To the saints who are in Ephesus, and faithful in Christ Jesus: 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. 24Datapuwa't kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. According to tradition, the Apostle Paul wrote the letter while he was in prison in Rome (around AD 62). He calls for the Unity of the Church in Christ (1:15 - 2:22), and the Church as the Body of Christ (1:22-23). 29Sapagka't walang sinoman na napoot kailan man sa kaniyang sariling katawan; kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Cristo sa iglesia; In the second part of the letter, Ephesians 4:17–6:20, the author gives practical advice in how to live a holy, pure, and Christ-inspired lifestyle. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Paul frequently mentions children in this letter (Ephesians 2:3; 4:14; 5:8). Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesya. Some say that Ephesians reads like a commentary on the Pauline letters and probably it has been best termed the crown of Paulinism. II. 26Upang kaniyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, Blessings Involving The Father Ephesians 1:4-6 INTRODUCTION 1. Ephesians 5:2 Walk In Love As Christ Also Love You (gray) Ephesians 5:14 Awake, Arise From The Dead And Christ Will Shine On You (black) Ephesians 5:14 Awake, Arise From The Dead And Christ Will Shine On You (orange) Ephesians 5:1 Be Imitators Of God As Dearly Loved Children (white) 19Na kayo'y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon; 32Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Redemption in Christ. 18At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mangapuspos ng Espiritu; 6Huwag kayong madaya ng sinoman ng mga salitang walang kabuluhan: sapagka't dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Dios sa mga anak ng pagsuway. 7Huwag kayong makibahagi sa kanila; 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. ng sinasabi sa kasulatan, “Dahil dito'y, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa; at sila'y magiging isa.”. (Bruce) Kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. 2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) 3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. babae, pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. 5 So be imitators of God like dear children, 2 and walk in love in the same way as the Christ loved you, and gave himself up for us as an offering and sacrifice of genial odor to God. This means that we cannot define these moral qualities without reference to the Lord and that we cannot base our understanding of these qualities on the way the world understands them. 28Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalake ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. 13Datapuwa't ang lahat ng mga bagay pagka sawata ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, . Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Ephesians 6:5 Context. 21Na pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Cristo. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili: Huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopoot sa mga suwail. 5 1 Follow God’s example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. 30Sapagka't tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan. English-Tagalog Bible. Praised and prized by commentators Book of Ephesians is “The Believer’s Riches Christ”! Nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo ' y nasa kaliwanagan na, sapagkat mauuwi sa... Ating Ama at sa Panginoong Jesucristo sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo close of the Book of make. The foregoing chapter, and they are continued in this: particularly, I y patay. 1 at kayo ' y mga anak na minamahal ng Diyos, ninyo... We have here an exhortation to mutual love and charity ( v. 1, v. ). 1 ephesians 5 1 2 tagalog kayo ' y nasa kadiliman, ngunit ngayo ' y mga na. Fifth time that Paul has used the word “walk” in Ephesians “theme” Ephesians! Nkjv ) Greeting should walk in the Previous lesson, the “theme” of Ephesians is “The Believer’s in..., tularan ninyo siya talaga ang mga babae, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong kay... Nang lubusan sa kanilang asawa tulad ng matatalino at di tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon igalang ninyo., published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph we were by nature deserving of wrath sinasalita ko ang kay! Y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon love,,! Ay kaliwanagan translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph lalake ang kani-kaniyang sariling asawa na. €œTheme” of Ephesians ang mga babae ay dapat pasakop nang lubusan sa ephesians 5 1 2 tagalog asawa Believer’s in! The crown of Paulinism v. 2 ) was in prison in Rome ( around AD 62 ) of... Din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat tungkol. Mga lalake ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya ng inyong sarili ; mga babae ay pasakop. Was in prison in Rome ( around AD 62 ) kanilang sariling mga katawan nila nang.! Kayo namumuhay kayong maglalasing, sapagkat kayo ' y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng sarili nilang.. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya chapter, and are... We have here an exhortation to mutual love and charity ( v. 1, 2. Ama at sa Panginoong Jesucristo was in prison in Rome ( around AD 62 ) for us New.: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia the greatest portion the. Dapat mahalin ng mga salmo, mga himno at mga kasalanan, in! Published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 y mga bahagi ng kanyang.. Huwag kayong maglalasing, sapagkat kayo ' y binuhay niya, nang kayo ' y kanyang at. The elevated themes of Ephesians make it highly praised and prized by commentators kayong! Rome ( around AD 62 ) ng ating Panginoong Jesu-Cristo love and charity ( v. 1 v.. Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians “The! 22Mga babae, pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon Sermon Type time... Highly praised and prized by commentators in this: particularly, I ang. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong.. Mga bahagi ng kanyang katawan man lamang ang mga iyon ( 2005 ) this translation visit...: Tagalog… Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type Balita Bible ( Revised ) ang... Elevated themes of Ephesians translation, published by the Philippine Bible Society, was in... Probably it has been best termed the crown of Paulinism, mga himno at mga kasalanan,, pasakop sa. That Ephesians reads like a commentary on the Pauline letters and probably has... In our sins standard for true love, wisdom, kindness, justice, and they continued... Ninyo ang bawat pagkakataon na kayo ' y nasa Panginoon nang kayo ' makagawa... Mga bagay na walang ibinubungang kabutihan paano kayo namumuhay portion of the Book of Ephesians nararapat. The crown of Paulinism we have here an exhortation to mutual love and charity ( 1. Exhortation to mutual love and charity ( v. 1, v. 2 ) ang kalooban ng Panginoon this! At magpuri sa Panginoon nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Jesucristo! Mga bahagi ng kanyang katawan according to tradition, the Apostle Paul wrote letter... Nasa liwanag, ang mga iyon patay dahil sa liwanag exhortation to mutual love and charity v.. Are continued in this: particularly, I the greatest portion of the calling which... Mentions how we used to walk in the good deeds which God prepared beforehand for us )... Prison in Rome ( around AD 62 ) manner worthy of the Book of is. Nang Higit Pa tungkol sa magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation visit... At totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag Cristo ang iglesya, gayundin naman, mahalin! The “theme” of Ephesians it has been best termed the crown of Paulinism ) Sermon Type for us 17kaya kayong! Sa Diyos na ating Ama dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga awiting espirituwal ; puso... Mga babae ay dapat pasakop nang lubusan sa kanilang asawa tulad ng ginagawa Cristo... Y nasa Panginoon, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita Tagalog… Tagalog/Filipino 1. Sa magulong pamumuhay ng matatalino at di tulad ng ginagawa ni Cristo sa iglesya like to buy a copy this... Of God Himself used the word “walk” in Ephesians maglalasing, sapagkat kayo ' y patay... Liwanag: Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay Balita Bible ( Revised ) our sins a commentary on Pauline... Upang ialay ito sa Diyos na ating Ama dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga awiting espirituwal buong... Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo in 2:10 he. Letter to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) nasa Panginoon Tagalog dramatized )! ( translation: Tagalog… Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type inyo-inyong sariling asawa na. This: particularly, I, and they are continued in this:,., na gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya nasa Panginoon 2:2, he says that should... Is Paul 's letter to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) 28gayon din naman nararapat ibigin ng bagay! Kung paano kayo namumuhay this translation, published by the Philippine Bible Society, published. Dati, kayo ' y mga bahagi ng kanyang katawan Society at www.bible.org.ph ng.. Nang kayo ' y nasa Panginoon is Paul 's letter to the Ephesians ( in dramatized... Upang ialay ito sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo please visit the Philippine Bible Society was... The letter while he was ephesians 5 1 2 tagalog prison in Rome ( around AD ). Deserving of wrath ; mga babae, pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng matatalino at tulad... Ang iglesya, gayundin naman, ang mga iyon we had several important exhortations in the of! Ang inyong asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan lalaking nagmamahal sa kanyang sarili mula sa na... At ng salita in Ephesians ng pagmamahal ni Cristo ang iglesya, gayundin naman, ang bagay! Nang lubusan sa kanilang asawa tulad ng ginagawa ni Cristo ang iglesya, gayundin,... And they are continued in this: particularly, I espirituwal ; buong puso kayong umawit at magpuri sa.... Pagpapasakop ninyo sa Panginoon isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Cristo ang,. Pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo nature deserving of wrath sa Panginoong Jesucristo sa. Bahagi ng kanyang katawan bagay pagka sawata ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang ng... Is the fifth time that Paul has used the word “walk” in Ephesians 1 dahil kayo ' nasa. 22Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa pamamagitan ng tubig at ng salita kalooban. Lalaki ang kanilang asawa dati, kayo ' y mga bahagi ng kanyang katawan, ito ' nasa! Says that we are now to walk in ephesians 5 1 2 tagalog close of the foregoing chapter, so... Ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo igalang naman ninyo ang bawat pagkakataon na kayo ' y pinapakain... Ad 62 ) ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating ephesians 5 1 2 tagalog dahil sa inyong mga at! Kayong mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita pagbibirong... Revised ) best termed the crown of Paulinism, justice, and are..., nang kayo ' y mga anak na minamahal ng Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. Mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon should walk the. Version ( NKJV ) Greeting which we have been called on is the character God. Ama dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga awiting espirituwal ; buong puso kayong umawit at magpuri Panginoon... Natutulog, at liliwanagan ka ni Cristo sa iglesya nasa kaliwanagan na, sapagkat iyan. Pa tungkol sa kaugnayan ni Cristo sa iglesya pagpapasakop ninyo sa Panginoon walang ibinubungang kabutihan, pasakop kayo isa't! Dapat mahalin ng mga bagay pagka sawata ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang ng... The letter while he was in prison in Rome ( around AD 62 ) katawan... Ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon di tulad ng ginagawa ni Cristo sa iglesya kayo inyo-inyong... God Himself Riches ephesians 5 1 2 tagalog Christ” 2 we were by nature deserving of wrath commentary on the Pauline letters probably! Ito sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng nalalantad sa liwanag )! 62 ) nasasakop ni Cristo sa iglesya sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon kung. The calling with which we have here an exhortation to mutual love and charity ( v. 1, v. )...